Zasady BHP jakich należy przestrzegać w pralniach przemysłowych

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy jakich należy przestrzegać w pralniach przemysłowych opisane są w prawie.

Podstawa prawna takich wymogów to:

– wymogi polskiej normy PN-EN 14065: 2005

– aktualnie funkcjonujące rozporządzenia ministra dotyczące ogólnych przepisów BHP

– rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie BHP w pralniach i farbiarniach, publikacja w Dzienniku Ustaw 40/2000 pozycja 469

– rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 10 listopada  2000 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym oraz sanitarnym pomieszczenia , publikowane w Dzienniku Ustaw nr 213/2006, pozycja 1568

– aktualne rozporządzenia dotyczące wymogów technicznych budynków

– Kodeks Pracy art 207,215,221, 229 i 237

– rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 IX 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP

 

Pralnie przemysłowe piorą na bardzo dużą skalę, to duże przedsiębiorstwa, które pracują praktycznie całą dobę, w których pracują na okrągło maszyny i urządzenia wydzielające duże ilości ciepła i pary wodnej i w której środki chemiczne o różnej toksyczności muszą być dostępne praktycznie cały czas.

Kontakt z wysokimi temperaturami, para wodną, środkami chemicznymi, obsługa maszyn pralniczych  naszpikowanych i sterowanych elektroniką, transport i załadunek dużych ilości bielizny- wszystko to powoduje, że pralnia to specyficzne i bardzo niebezpieczne miejsce, dlatego przestrzeganie BHP jest szczególnie ważne.

Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pralni, odpowiada zawsze kierownik zmiany. To on musi wszystkiego dopilnować i być bezwzględnym jeśli chodzi o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obsługi maszyn, odpowiednie ubranie pracowników,  przechowywanie środków chemicznych ( muszą być dla nich osobne , zamykane na klucza magazyny) , bezpieczny transport i załadunek.

Środki chemiczne powinny być znajdować się w osobnym, zamykanym pomieszczeniu pod kontrolą kierownika. Środki chemiczne dla danej maszyny powinny leżeć przy niej tylko w niezbędnej do pracy ilości. Trzymanie nadwyżek jest niezgodne z przepisami BHP.

Kierownik powinien tez dopilnować, aby wszyscy pracownicy mieli ukończony specjalne szkolenia BHP.

Przy każdej maszynie powinna być umieszczona czytelna instrukcja jej obsługi w jeżyku polskim i zasady bezpieczeństwa przy jej obsługiwaniu. Wszystkie maszyny pralnicze muszą mieć obowiązkowo wszystkie wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Zawarte tam normy wymuszają zainstalowanie specjalnych mechanizmów zabezpieczających  pracownika ( zabezpieczenia rąk przed przyciśnięciem i wysoką temperaturą).

Pomieszczenia pralni przemysłowej muszą spełniać wszystkie przewidziane prawem wymogi, chodzi o ich wielkość, wysokość ( od 3,3 m) , rozmieszczenie ( pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne, magazyn na chemikalia), odpowiednią wentylację, odpowiednie oznakowanie rur z mediami, odpowiednią izolację rur oraz wyłożenie ścian do wysokości co najmniej dwóch metrów odpowiednim materiałem odpornym na nasiąkanie oraz łatwym do wymycia.

Zobacz również