Mapa serwisu

  Badania ankietowe

Badania ankietowe
Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów informacji dotyczącej tego jak osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, który zawiera uporządkowaną listę pytań. Pytania mogą mieć charakter pytań otwartych, które dają swobodę formułowania odpowiedzi lub pytań zamkniętych, które ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie wariantów. Ankiety mogą być wypełniane przez respondentów lub przez ankietera.

Sondaż
Sondaż jest to badanie opinii publicznej, rodzaj badań statystycznych w celu określenia preferencji ludności. Sondaż nie daje pełnego obrazu, a jedynie przybliżony wynik. Stanowi jednak silny wyznacznik trendu. Stosowany jest w wielu dziedzinach, m.in. w handlu do badania preferencji konsumentów, jak i często w okresie poprzedzającym wybory (sondaż wyborczy).

Najczęściej stosowane metody przeprowadzania badań ankietowych:

Ankieta pocztowa
Technika badawcza polegająca na wysłaniu kwestionariuszy z pytaniami do respondentów. Zaletą tej techniki jest niski koszt badań, gdyż ankieta taka nie wymaga przeszkolonych ankieterów. Ważną rolę odgrywa także większa anonimowość, odpowiedzi respondentów są bardziej przemyślane. Ankiety pocztowe są również bardziej dostępne. Podstawowe wady to np. to, że ankieta ta wymaga prostych pytań, które będą łatwo zrozumiałe. Nie mamy także kontroli nad tym kto udziela odpowiedzi na dane pytania. Niższy jest także odsetek odpowiedzi.
badania ankietowe
PAPI - wywiad bezpośredni
Wywiad bezpośredni polega na osobistej, bezpośredniej rozmowie z respondentem, przeprowadzanej przez ankietera przy użyciu specjalnie przygotowanego formularza, zawierającego pytania dotyczące określonego problemu lub zagadnienia, uporządkowane w odpowiedniej kolejności i pogrupowane w pewne bloki tematyczne. Kwestionariusz swoją konstrukcją steruje przebiegiem wywiadu.

CAPI - wywiad bezpośredni z użyciem komputera
CAPI oznacza realizację wywiadów bezpośrednich przy wykorzystaniu laptopów i kwestionariuszy w formie elektronicznej. Elektroniczne kwestionariusze pozwalają na przykład na prezentowanie różnorodnego materiału jak, np. zdjęcia, klipy wideo i audio czy animacje (np. trójwymiarowe opakowania). Zabiegi stosowane w kwestionariuszach badawczych takie jak np. rotacje, filtry czy przejścia są w ankietach elektronicznych bezbłędne. Dodatkowo w CAPI pomijany jest długotrwały i powodujący błędy etap ręcznego wpisywania odpowiedzi z ankiet do bazy danych.

CATI - rozmowa telefoniczna
To jedna z technik badawczych, w której podczas rozmowy telefonicznej ankieter przeprowadza rozmowę z respondentem nie spotykając się z nim osobiście, a pośrednio, poprzez kontakt telefoniczny. Wywiady telefoniczne są wspomagane komputerowo. Ankieterzy używając telefonu, zadają widoczne na ekranie pytania kwestionariusza wywiadu i za pomocą myszki lub klawiatury zapisują odpowiedzi respondentów, które są automatycznie wprowadzane do pamięci komputera. Istotnym ograniczeniem jest fakt, że można je prowadzić wyłącznie z osobami posiadającymi telefony.
badania ankietowe on-line
CAWI - kwestionariusz internetowy
Oznacza wywiad przez Internet, prowadzony za pomocą udostępnianego respondentom kwestionariusza internetowego. Technika badań ilościowych, w której pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu. Ankiety mogą być adresowane do wybranych grup celowych, klientów sklepów internetowych, internautów odwiedzających portale tematyczne. Silną stroną tego typu rozwiązań jest niewątpliwie ograniczenie czasu i kosztów przygotowania badania a także samej jego realizacji i przygotowania danych do analizy. Znacznie łatwiej przedstawia się również kwestia zarządzania takim projektem, dzięki możliwości obserwacji przebiegu badania i brania w nim udziału praktycznie z dowolnego miejsca na Ziem. Większe poczucie anonimowości uczestników sprawia z kolei, iż narzędzie to okazuje się niezwykle przydatne do poruszania kwestii trudnych, drażliwych, wstydliwych. W naszym serwisie można przeprowadzać badania metodą CAWI za darmo, wystarczy się zarejestrować.
Ostatnia aktualizacja strony: 19.02.2009

Copyright © 2008 NET-ANKIETY, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.